Subvencije za PVC stolariju

Spisak svih gradova i opstina

KOJE PVC PROFILE MOŽEMO KORISTITI NA KONKURSU?

Na konkursu moramo koristiti PVC profile sa koeficientom prolaza toplote (U) koji je manji ili jednak 1.3 W/mK, odnosni bilo koji profil iz naše ponude.

Pravo učešća na konkursu imaju lica koja stanuju u porodičnim kućama i stanovima.
PROCEDURA: Odlazak u lokalnu samoupravu-opstinu na vasoj teritoriji radi dobijanja Prijavnog obrazca za sufinansiranje mera energetske efikasnosti sa spiskom potrebne dokumentacije kojom se dokazuje vlasnistvo objekta .
Nas kontaktirate za dobijanje predracuna
Prijava koju na javni konkurs podnose domaćinstva ( za porodnične kuće i stanove ) treba da sadrži sledeće:

1. Potpisan i popunjen Prijavni obrazac
* (jedan orginal i dve kopije) za sufinansiranje mera energetske efikasnosti sa popunjenim podacima o meri za koju se konkuriše i o stanju građevinskih (fasadnih) elemenata i grejnog sistema objekta.

2. Dokaz o vlasništvu
* Izvod iz lista nepokretnosti / ugovor o kupoprodaji / ugovor o poklonu / pravosnažno ostavinsko rešenje ili drugi odgovarajući dokument iz koga nesumljivo proizilazi da je podnosilac prijave vlasnik objekta.
* Ukoliko ima više od jednog vlasnika objekta potrebno je dostaviti overenu ( kod notara ) saglasnost ostalih vlasnika prilikom prijave.
* Ukoliko prijavu ne podnosi vlasnik nego korisnik objekta, neophodno je da dostavi potvrdu o prijavi boravka i pisanu (overenu kod notara) saglasnost vlasnika objekta.

3. Dokaz o legalnosti objekta
* Ukoliko iz izvod iz lista nepokretnosti ne proizilazi da je objekat upisan u skladu sa propisima o izgradnji potrebna je ili upotrebna dozvola, ili rešenje o ozakonjenju.

4. Fotokopije ličnih karata
* Očitane lične karte za sva fizička lica koja žive na adresi objekta za koju se podnosi prijava (ko nema čip na ličnoj karti onda fotokopija). Za maloletna lica dostaviti fotokopije zdravstvenih knjižica.

5. Fotokopija računa za utrošenu električnu energiju
* Fotokopija računa za električnu energiju u predhodnom mesecu za objekat za koji se konkuriše gde se vidi da da je potrošnja električne energije minimalno 30kwh mesečno ( nije potreban dokaz o uplati nego veliki deo računa gde se vidi adresa i potrošnja )..

6. Predmer i predračun / profaktura / atesti za materijal.

Za sva pitanja u vezi subvencija za PVC stolariju mozete nas kontaktirati na telefon
 +381 (0) 60 7550 090 - Novi Beograd
 +381 (0) 60 755 0088 - Vojka
 +381607550085 - Borča